Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
5

Life Comp

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Σχετικά

Dopo il Digital Competence Framework (DigComp) e l’ Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp), il Consiglio europeo nel 2020 ha approntato l’European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, LifeComp.

Offre un quadro concettuale di 3 competenze ” Personali, sociali e imparare ad imparare” ciascuna ripartita, a sua volta, in 3 competenze. Si tratta di competenze che possono aiutare le persone a diventare più resilienti, a gestire le sfide e i cambiamenti nella loro vita personale e professionale in un mondo in continua evoluzione

Le 9 competenze sono:

PERSONALI

Autoregolazione: consapevolezza e gestione di emozioni, pensieri e comportamenti
Flessibilità: capacità di gestire le transizioni e l’incertezza e di affrontare le sfide
Benessere: ricerca della soddisfazione nella vita, cura della salute fisica, mentale e sociale e adozione di uno stile di vita sostenibile

SOCIALI

Empatia: la comprensione delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un’altra persona e il saper dare risposte appropriate
Comunicazione: utilizzo di strategie di comunicazione pertinenti, di codici e strumenti specifici a seconda del contesto e del contenuto
Collaborazione: impegno in attività di gruppo e lavoro di squadra in cui si riconoscono e rispettano gli altri

IMPARARE AD IMPARARE

Mentalità di crescita (Growth mindset): credere nel potenziale proprio e degli altri di imparare e progredire continuamente
Pensiero critico: capacità di valutare informazioni e argomenti per sostenere conclusioni motivate e sviluppare soluzioni innovative
Gestione dell’apprendimento: pianificazione, organizzazione, monitoraggio e revisione del proprio apprendimento

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Inteattrabili - sperimentazione teatrale
Προαιρετικό
3 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας
LIFECOMP - Learning to learn competences
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια

Δεξιότητες

ESCO
#accept feedback on artistic performance
LIFECOMP
#Flexibility
LIFECOMP
#Growth mindset
LIFECOMP
#Critical thinking
EntreComp
#Accept diversity (people's differences)
LIFECOMP
#Collaboration
EntreComp
#Team up
LIFECOMP
#Self-regulation
ESCO
#exercise self-control
ESCO
#relate empathetically
ESCO
#body language
ESCO
#perform improvisation
LIFECOMP
#Communication
LIFECOMP
#Empathy
LIFECOMP
#Wellbeing
ESCO
#reflect on practice
LIFECOMP
#Managing learning
Δραστηριότητες: 4
Ξεκίνησε: 2
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 3 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Turin Metropolitan city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists