About
Playlists
Sign up
Help CentreManage activities, playlists and badgesLietuvos jaunimo darbuotojų kompetencijos modelis

Lietuvos jaunimo darbuotojų kompetencijos modelis

Lietuvoje, jaunimo darbuotojų aprašas apibrėžia darbą su jaunimu kaip “...ugdomojo pobūdžio veikla su jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų poreikius, siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms integruotis į visuomenės gyvenimą bei įgalinti juos atsakingai kurti asmeninį gyvenimą, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame bei profesiniame gyvenime. Darbas su jaunimu papildo formalųjį švietimą ir auklėjimą (ugdymą) šeimoje.

Jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

Jaunimo darbuotojų kompetencijas sudaro bendrosios kompetencijos: asmeninė kompetencija, socialinė kompetencija, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija, mokėjimo mokytis kompetencija; dalykinės darbo su jaunimu kompetencijos, metodinės kompetencijos, specialiosios kompetencijos ir kt.

Gebėjimų žymose, jūs galite rasti šias, žemiau pateiktas jaunimo darbotojų kompetencijas:


Gebėti atliepti jaunų žmonių poreikius ir siekius

Gebėjimas kurti teigiamą, nevertinantį, lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis
Gebėjimas priimti jaunus žmones be išankstinių nuostatų ir nevertindamas/-, bet gerbdamas/-a
Gebėjimas suprasti ir įsijausti į kitą, jo elgesį, veiksmus, ketinimus jausmus bei sąryšius tarp jų
Darbo su jaunimu formų skirtumų, kas yra jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija, supratimas
Išmanymas ir gebėjimas praktiškai dirbti su jaunimo sričiai aktualiomis temomis – jas atpažinti, iškelti ir gebėti su jomis dirbti
Atvirumas aptariant jaunų žmonių asmeninius ir emocinius klausimus, kai jie kyla darbo su jaunimu kontekste
Gebėjimas įtraukti jaunus žmones į darbo su jaunimui planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapus
Jaunų žmonių gyvenimo socialinį konteksto supratimas


Gebėti kurti mokymosi galimybes jauniems žmonėms

Žinios apie neformaliojo ugdymo kilmę, esminius teorinius modelius, pagrindinius metodinius principus
Gebėjimas dirbti su skirtingų socialinių, religinių, etninių ir pagal kitus požymius išsiskiriančių jaunų žmonių grupėmis, gebėjimas konstruktyviai išnaudoti grupės įvairovę darbo su jaunimu procesuose
Gabėjimas padėti jauniems žmonėms nusistatyti mokymosi tikslus ir būdus, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius
Gebėjimas kurti saugią, motyvuojančią ir įtraukiančią mokymosi aplinką asmenims ir grupėms
Lygiaverčio santykio, akceptavimo ir empatiškumo demonstravimas dirbant su jaunais žmonėmis
Gebėjimas taikyti įvairius ugdymo metodus, ypač tuos, kurie skatina kūrybiškumą ir didina mokymosi motyvaciją
Gebėjimas užtikrininti tinkamą jaunų žmonių palydėjimą ir grįžtamojo ryšio jauniems žmonėms suteikimą
Jaunų žmonių informavimas apie mokymosi galimybes ir padėjimas jomis tinkamai pasinaudoti
Gebėjimas padėti atpažinti ir įsivertinti mokymosi procesą bei rezultatus


Gebėti padėti jauniems žmonėms suprasti visuomenę, kurioje jie gyvena ir įgalinti juos įsitraukti į ją

Gebėjimas padėti jauniems žmonėms atpažinti ir prisiimt atsakomybę už vaidmenį, kurį jie nori turėti savo bendruomenėje
Užtikrinimas paramos jauniems žmonėms, išsikeliant tikslus, planuojant ir organizuojant asmeninius ir kolektyvinius veiksmus dėl socialinių pokyčių
Pagalba jauniems žmonėms lavintis kritinį mąstymą, jų supratimą apie visuomenę, galią, politinės ir socialinės sistemų veikimo principus bei kaip jie galėtų juos paveikti
Gebėjimas stiprinti jaunų žmonių kompetencijų ir pasitikėjimo savimi ugdymąsi


Gebėti padėti jauniems žmonėms aktyviai ir konstruktyviai kurti tarpkultūrinius santykius

Pagalba jauniems žmonėms įgyti tarpkultūrinių kompetencijų
Skatinimas sąveikos tarp jaunų žmonių iš skirtingų kultūrinių ir socialinių aplinkų, sudarymas galimybių pažinti įvairių šalių kultūrinius kontekstus, politinius įsitikinimus, religijas ir kt.
Gebėjimas kūrybiškai spręsti konfliktus ir juos panaudoti siekiant pokyčių
Gebėjimas dirbti ir įtraukti į veiklas jaunus žmones iš skirtingų kultūrinių ir socialinių aplinkų
Žinios apie įvairių formų įvairovę ir būdus dirbant su grupe, gebėjimas įeiti į naują grupę, ją pažinti, konstruktyviai ir profesionaliai palaikyti santykį


Gebėti aktyviai taikyti į(si)vertinimą, siekiant darbo su jaunimu kokybės tobulinimo

Gebėjimas mąstyti kritiškai, kvestionuoti aplink esančius procesus
Gebėjimas priimti kitų žmonių kritiką ar kritinį mąstymą bei konstruktyviai sąveikauti su kritiškai mąstančiais žmonėmis
Jaunus žmonių įtraukimas į vertinimo planavimą ir organizavimą
Gebėjimas planuoti ir taikyti įsivertinimo metodų įvairovę
Gebėjimas vertinimo rezultatus taikyti darbo su jaunimu tobulinimui
Domėjimasis naujausia tyrimų informacija apie jaunimo situaciją ir poreikius


Gebėti stiprinti mokymąsi komandoje

Žinios apie darbo komandoje aspektus, gebėjimas derintis prie įvairų darbo stilių
Gebėjimas skirstytis atsakomybėmis, vengti konkurencijos bei skatinti bendradarbiavimą
Žinios ir supratimas apie asmeninius kūrybiškumo blokus, gebėjimas lanksčiai reaguoti į sunkumus, ieškau galimų sprendimų, atvirai žiūriu į naujoves ir eksperimentavimą
Gebėjimas kartu su kolegomis į(si)vertinti darbą komandoje ir rezultatus naudoti kokybės užtikrinimui
Siekimas grįžtamojo ryšio apie darbą komandoje ir jo teikimas kolegoms
Dalinimasis darbo su jaunimu aktualijomis ir praktiniais pavyzdžiais su kolegomis


Gebėti prisidėti prie savo organizacijos vystymo ir jaunimo politikos bei programų veiksmingumo stiprinimo

Vietinio, regioninio, nacionalinio ir europinio darbo su jaunimu kontekstų suvokimas
Teisinių aspektų, kurie yra svarbūs darbo su jaunimu lauke, išmanymas
Gebėjimas įtraukti jaunus žmones, kuriant organizacijos strategijas ir programas
Bendradarbiavimas su kitais veikėjais, formuojant jaunimo politiką
Gebėjimas prisiimti atsakomybę, priimti sprendimus, veikti proaktyviai ir drąsiai imtis iniciatyvos
Žinios ir supratimas apie tikslų formulavimą, nuosekliai ir išsikeltų tikslų siekimas iki galo
Gebėjimas efektyviai veikti susidūrus su iššūkiais
Žinios ir supratimas kaip organizuoti veiklas, kolegų, savanorių darbą ir juos motyvuoti


Gebėti konceptualizuoti, įgyvendinti ir vertinti savo veiklą

Gebėjimas apibrėžti savo darbo turinį ir metodus
Gebėjimas pagrįsti taikomų metodų tikslingumą ir veiksmingumą
Gebėjimas suprantamai ir sklandžiai pateikti informaciją įvairaus dydžio ir pobūdžio auditorijoms
Gebėjimas tikslingai taikyti informacines ir komunikacines technologijas
Gebėjimas vertinti savo darbe sukurtą poveikį, rezultatus, užtikrinti jų tvarumą
Žinios apie valdymą, lyderystę, koordinavimą ir gebėjimas tai pritaikyti praktikoje
Gebėjimas parengti projekto paraiškas
Gebėjimas taikyti projektų valdymo metodus
Gebėjimas užtikrinti projektų matomumą, rengti ataskaitas ir pristatymus įvairioms auditorijoms


Gebėti rūpintis savo profesiniu tobulėjimu ir psichohigiena

Siekis nuolatinio tobulėjimo, ieškojimas mokymosi galimybių, kurios galėtų padėti sustiprinti savo silpnąsias savybes
Gebėjimas planuoti ir organizuoti savo profesinį tobulėjimą
Gebėjimas atpažinti ir suvokti savo emocijas bei adekvačiai elgtis išgyvenant skirtingas emocijas
Gebėjimas suprasti esamus jaunimo darbuotojų vaidmenis ir juos atitinkamai taikyti
Pasirengimas fiziniam ir emociniam krūviui, gebėjimas tai atpažinti
Gebėjimas efektyviai veikti esant fiziškai ir emociškai sudėtingoms sąlygoms
Gebėjimas sąmoningai „apdoroti“ informaciją, patirtį ir kitus reiškinius bei pasidaryti konstruktyvias išvadas
Gebėjimas kitiems pristatyti savo darbo vertę (procesą ir siektiną rezultatą)
Gebėjimas darbe pasitelkti ir išnaudoti išmaniąsias technologijas

Was this article helpful?

360 degree skills assessmentETS Competence Model for TrainersETS Competence Model for Youth WorkersINCoDe competence modelLietuvos jaunimo darbuotojų kompetencijos modelisMRYS competence modelPromote personal, social and learning to learn key competencesRecognise entrepreneurial competencesUse skills, competence and qualification frameworksValuing sustainability competence
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists